پرسش و پاسخ متداول

  • ارسال سفارشات در روز های کاری و بسته  به نوع سفارش وزن ومسافت متغیر می باشد .معمولا برای سفارشات درون شهری به یک الی دو روز کاری زمان است.