پرسش و پاسخ متداول

  • با توجه به حاشیه سود کم فروشگاه ،هزینه ارسال با مشتری خواهد بود.